top of page

CÓDI ÈTIC

1. Definició i objecte del Codi de Conducta i Pràctiques Responsables 

 

El Codi de conducta i pràctiques responsables de l’Associació Tandem Team Barcelona ha estat aprovat per la Junta de Govern del dia 17/03/2017. 

 

El Codi estableix els criteris d’actuació que hauran de ser observats per l’associació (en endavant TANDEM TEAM), en el desenvolupament de les seves actuacions. 

 

L’objectiu del present Codi es procurar un comportament professional, ètic i responsable de TANDEM TEAM i de tot el seu personal (empleats/des, socis/es, i/o voluntaris/es) en el desenvolupament de les seves activitats com element bàsic de la seva cultura. A tal efecte, es defineixen els principis i valors que hauran de regir les relacions de TANDEM TEAM amb els seus grups d’interès (treballadors/es, voluntaris/es, clients, proveïdors, socis/es i aquells altres amb qui es relacioni per motiu del propi objecte social).

 

En aquest sentit, el Codi: 

Facilita el coneixement i l’aplicació de la cultura de TANDEM TEAM, fermament assentada en el compliment dels drets humans.

Estableix el principi de deguda diligència per a la prevenció, detecció i eradicació de conductes irregulars, qualsevol que sigui la seva naturalesa, comprenent, entre d’altres, l’anàlisi dels riscos, la definició de responsabilitats, la formació dels seus empleats/des i socis/es, i la formalització de procediments, en especial, per a la notificació i immediata eliminació de conductes irregulars. 

Preveu i proscriu l’existència de comportaments que puguin determinar la responsabilitat penal de l’associació entre els membres de la Junta de Govern, empleats/des, representants legals, socis/es, voluntaris/es, o qualsevol altre persona sotmesa a l’autoritat de l’associació.

 

 

2. Àmbit d’aplicació 

 

El Codi vincula a tot el seu personal, ja sigui: soci/sòcia, voluntari/a o empleat/da, independentment de la posició i funció que desenvolupi.

 

L’aplicació del Codi, total o parcial, podrà fer-se extensiva a qualsevol persona física i/o jurídica relacionada amb TANDEM TEAM, quan així convingui per al compliment de la seva finalitat i sigui possible per la naturalesa de la relació. 

 

El Codi serà notificat personalment a tots els socis/es, i/o voluntaris/es de l’associació, els quals hauran d’assolir per escrit el compromís del seu compliment. Així mateix, la obligació del seu compliment serà recollida expressament en els contractes de treball dels empleats/des, a qui els hi serà entregat una còpia amb ocasió de la seva incorporació a l’associació. 

 

 

 

3. Principis generals 

 

El Codi de Conducta es defineix com un compromís ètic que inclou principis i estàndards bàsics per el desenvolupament adequat de les relacions entre TANDEM TEAM i els seus principals grups d’interès allà on desenvolupi les seves activitats. 

 

El Codi es basa en els següents principis: 

 

Totes les actuacions de TANDEM TEAM es desenvoluparan sota un prisma ètic i responsable.

El compliment de la legislació vigent és pressupost necessari del present Codi. 

El comportament dels socis/es i empleats/des s’ajustarà al esperit i la lletra d’aquest Codi. 

Totes les persones físiques i jurídiques que mantinguin de forma directa o indirecta qualsevol relació laboral, econòmica, i/o social amb TANDEM TEAM, rebran un tracte just i digne.

 

3.1. Empleats/des

TANDEM TEAM no contractarà a ningú que no tingui més de 16 anys complerts.

Cap persona empleada serà objecte de discriminació per raó de raça, diversitat funcional, religió, orientació sexual, opinió política, edat, nacionalitat o gènere.

TANDEM TEAM prohibeix qualsevol forma de assetjament o abús físic, sexual, psicològic o verbal als seus empleats/des i socis/es en el desenvolupament de les activitats de l’associació, així com qualsevol altre conducta que pogués generar un entorn de treball intimidatori, ofensiu o hostil.

Tots els empleats/des desenvoluparan el seu treball en llocs segurs i saludables.

 

3.2. Clients 

TANDEM TEAM es compromet a oferir a tots els seus clients un alt estàndard d’excel·lència, i qualitat dels seus serveis.

 

3.3.Socis/es i voluntaris/es 

TANDEM TEAM fa extensiu a tots els seus socis/es i voluntaris/es l’obligació de complir el que queda exposat en aquest Codi. 

 

3.4. Proveïdors TANDEM TEAM farà extensiu aquest Codi als seus proveïdors habituals. 

 

3.5. Societat TANDEM TEAM es compromet a col·laborar amb les comunitats locals en les que desenvolupi les seves activitats.

 

 

 

4. Compromisos de conducta i pràctiques responsables 

 

4.1.Compliment de la legislació aplicable i de la normativa interna 

El compliment normatiu és pressupost necessari del present Codi. L’aplicació del present Codi en cap cas podrà suposar l’incompliment de les disposicions legals vigents. 

 

Tots els socis/es i empleats/des de TANDEM TEAM hauran de complir les normes i procediments de l’associació, així com les instruccions que es pogueren aprovar en el seu desenvolupament. 

 

Per a facilitar el control intern, les decisions dels socis/es i empleats/des seran traçables des del punt de vista del compliment normatiu, de tal forma que l’adequació de les decisions i accions a les normes internes i externes sigui justificable, comprovable i verificable. 

 

En el supòsit d’incompliment del Codi, TANDEM TEAM te establert un procediment de denúncia confidencial. 

 

 

4.2.Compliment dels acords i convenis 

TANDEM TEAM es compromet al compliment des acords i convenis que pogués signar amb tercers. 

 

 

4.3. Relacions amb els empleats/des 

TANDEM TEAM considera a les persones com factor clau, defensa i promou el compliment dels drets humans i laborals i es compromet a l’aplicació de la normativa i bones pràctiques en matèria d’ocupació, salut i seguretat en el lloc de treball. 

 

 

4.4.Relacions amb els voluntaris/es 

Els voluntaris/es assoleixen un conjunt de tasques lliurement, sense ànim de lucre i sense compensació econòmica, amb un propòsit socialment útil. Els voluntaris/es conviuran amb els treballadors/es de TANDEM TEAM complementant esforços i funcions. L’associació vetllarà pel desenvolupament de les activitats dels voluntaris/ mitjançant un Pla de Voluntariat. 

 

 

4.5.Relacions amb clients 

Tots els empleats/des i socis/es estan obligats a actuar, en les relacions amb els clients, conforme a criteris de consideració, respecte i dignitat, tenint en compte les diferents sensibilitats culturals de cada persona, i no permetent discriminacions en el tracte per raó de raça, religió, edat, nacionalitat, gènere o qualsevol altre condició personal i/o social reconeguda per la llei, en especial consideració envers les persones amb diversitats funcionals. 

 

En el desenvolupament de les activitats professionals, els empleats/des i socis/es, promocionaran els serveis de l’associació en base a estàndards objectius, no oferint informació falsa, o que pugui induir a error a clients o tercers. 

 

Es vetllarà especialment per la protecció de dades del client. 

 

 

4.6.Relacions amb proveïdors 

Els socis/es i empleats/des de TANDEM TEAM es relacionaran amb els proveïdors de bens i/o serveis de forma lícita, ètica i respectuosa. 

 

La selecció dels proveïdors es regirà per criteris de objectivitat i transparència, conciliant l’interès de l’associació per la obtenció de les millors condicions, amb la conveniència de mantenir relacions estables amb proveïdors ètics i responsables. 

 

Tots els proveïdors d’TANDEM TEAM hauran de comprometre’s a respectar els drets humans i laborals de tots els seus treballadors/es. La vulneració d’aquests principis no serà en cap supòsit acceptada per l’associació. 

 

Cap soci/sòcia, ni empleat/da, podrà oferir, concedir, sol·licitar o acceptar, directa o indirectament, regals, favors o compensacions, en metàl·lic o en espècie, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que puguin influir en el procés de presa de decisions relacionat amb el desenvolupament de les seves funcions. 

 

Qualsevol regal rebut contravenint el present Codi, haurà de ser immediatament retornat i comunicada aquesta circumstància a la Junta de Govern. De no ser possible la devolució, la Junta destinarà, un cop emès el corresponent rebut, el regal a activitats d’interès social. 

 

 

4.7 Pràctiques en el mercat 

TANDEM TEAM, en cap cas, admetrà conductes enganyoses, fraudulentes o malicioses. 

 

La recerca d’informació sobre clients es desenvoluparà sense infringir les normes que pogueren protegir-la, rebutjant la informació obtinguda de forma improcedent o violant la confidencialitat dels seus legítims propietaris. 

 

Els socis/es i empleats/des evitaran difondre informació maliciosa o falsa sobre altres professionals que desenvolupin serveis similars als propis de TANDEM TEAM. 

 

En el desenvolupament de les activitats de TANDEM TEAM de caire econòmic, els socis/es i empleats/des, vetllaran per evitar, amb caràcter general, el pagament en metàl·lic. Es sotmetran a especial control i supervisió els pagaments de tercers amb qui no hi hagi una relació professional, els realitzats en comptes que no siguin les habituals amb una determinada entitat o persona, els pagaments realitzats a /o per persones, companyies, entitats o a comptes oberts en territoris qualificats com a paradisos fiscals i aquells realitzats per organitzacions en les que no sigui possible identificar al soci/sòcia, propietari/a o beneficiari/a últim. 

 

 

4.7.Relacions amb autoritats i funcionaris 

Els socis/es i empleats/des de TANDEM TEAM es relacionaran amb les autoritats i institucions públiques de forma lícita, ètica, respectuosa i alineada amb les disposicions internacionals per a la prevenció de la corrupció i el suborn. 

 

Els socis/es i empleats/des que tinguin relacions amb les administracions públiques, hauran de documentar les decisions preses i acreditar el compliment de les normes internes i externes aplicables, a fi d’acreditar el compliment normatiu en aquest àmbit. 

 

Com a regla general, cap soci/a ni empleat/da de TANDEM TEAM, podrà oferir, concedir, sol·licitar o acceptar, directa o indirectament, regals, favors, compensacions, qualsevol que sigui la seva naturalesa a ó de qualsevol autoritat i/o funcionari. 

 

Només s’exceptuen de la regla anterior, els obsequis i atencions de escàs valor que siguin proporcionals i raonables segons la pràctica local, transparents, entregats amb motiu d’interès legítim, socialment acceptables, i esporàdics. Els obsequis en metàl·lic queden expressament prohibits. 

 

Els obsequis i atencions anteriorment enunciats, hauran de ser monitoritzats, avaluats i enregistrats adequadament. 

 

Els socis/es i empleats/des s’abstindran de realitzar pagaments de facilitació o agilització de tràmits, consistents en la entrega de diners o qualsevol altre cosa de valor, independentment del seu import. 

 

Els socis/es i empleats/des evitaran obtenir avantatges fiscals per a TANDEM TEAM i s’asseguraran que la informació declarada en aquesta matèria es veraç i un reflexe de la realitat de l’associació. També s’asseguraran que els ajuts rebuts per part de les administracions públiques reben un ús adequat i conforme a aquell per al que van ser atorgades, i que la seva sol·licitud és transparent, no falsejant les condicions per la seva obtenció. 

 

 

4.8.Conflictes d’interès 

Els socis/es i empleats/des de TANDEM TEAM evitaran situacions que puguin suposar un conflicte de interessos personals i els de l’associació. També s’abstindran de intervenir o influir i/o representar-la quan tingueren un interès personal. No podran valdre-se de la seva posició a l’associació per obtenir avantatges patrimonials o personals ni oportunitats de negoci pròpies. 

 

 

4.9.Exercici d’altres activitats 

Els socis/es de TANDEM TEAM podran desenvolupar activitats laborals i professionals alienes i pròpies a les desenvolupades a l’associació. 

TANDEM TEAM desenvolupa les seves activitats sense interferir políticament en aquelles comunitats on desenvolupa les seves activitats. 

 

Qualsevol relació de TANDEM TEAM amb governs, autoritats, institucions i partits polítics estarà basada en els principis de legalitat i neutralitat. L’associació no farà cap aportació ni en diners ni en espècie a partits polítics. 

 

Es reconeix el dret dels socis/es i treballadors/es a participar en activitats polítiques legalment reconegudes, sempre que no puguin ser atribuïdes a TANDEM TEAM. 

 

 

4.10. Us de bens i serveis de l’associació 

Els socis/es i empleats/des de TANDEM TEAM utilitzaran eficientment els bens i serveis de l’associació i no faran ús d’ells en benefici propi. 

 

En cap cas, els socis/es i empleats/des faran ús dels equips per a instal·lar o descarregar programes, aplicacions o continguts, la utilització del qual sigui il·legal, i coneixeran que els documents i dades contingudes en els sistemes i equips de tecnologies de la informació de TANDEM TEAM, poder estar subjectes a revisió per la pròpia associació o per part de tercers designats per aquesta, quan així la Junta de Govern ho consideri necessari i sigui permès per la normativa en vigor. 

 

 

4.11. Confidencialitat de la informació i protecció de dades personals 

Els socis/es i empleats/des tenen la obligació de protegir la informació i el coneixement generat en l’associació, de la seva propietat o que custòdia. 

 

Els socis/es i empleats/des s’abstindran d’utilitzar en el seu propi benefici o de tercers, de qualsevol dada, informació o document obtingut durant l’exercici de l’activitat professional. De la mateixa forma, tampoc utilitzaran dades, informació o documents de caràcter confidencial provinents d’una tercera entitat/empresa sense l’autorització per escrit. 

 

Els socis/es i empleats/des es comprometen a mantenir confidencialitat i a fer un ús acord amb la normativa interna en la matèria de qualsevol dada, informació o document obtingut durant l’exercici de les seves responsabilitats en l’associació. Amb caràcter general, la informació a la que tenen accés ha de ser considerada confidencial i únicament podrà ser usada per a la finalitat per a la que va ser obtinguda. 

 

Així mateix, no es faran duplicats, ni es reproduirà, ni es farà més ús de la informació que el necessari per al desenvolupament de les tasques pròpies de l’associació, i no s’emmagatzemaran en sistemes d’informació que no siguin propietat de TANDEM TEAM, a excepció dels supòsits expressament autoritzats. 

 

L’obligació de confidencialitat romandrà un cop conclosa l’activitat en l’associació i comprendrà la obligació de retornar qualsevol material relacionat amb TANDEM TEAM que tingui en el seu poder el soci/a i/o empleat/da en el moment del cessament de la seva relació amb l’associació. 

 

També hauran de respectar la intimitat personal i familiar de totes aquelles persones a les dades dels quals tinguin accés. Les autoritzacions a dades hauran de respondre a sol·licituds concretes i justificades. Tant els socis/es com els empleats/des hauran de complir estrictament les normes, internes i externes, establertes per a vetlar pel bon tractament de la informació i de les dades aportades a l’associació per tercers. 

 

En la recopilació de dades de caràcter personal de clients, empleats/des, o qualsevol persona o entitat amb la que guardi una relació contractual o de altra naturalesa, tot el personal de TANDEM TEAM obté els consentiments, quan resulta preceptiu i es compromet a la utilització de les dades conforme la finalitat autoritzada per l’atorgant del consentiment. Així mateix, el socis/es i empleats/des de TANDEM TEAM, hauran de conèixer i respectar tots els procediments interns implementats respecte al emmagatzematge, custodia i accés a les dades i que estan destinats a garantir els diferents nivells de seguretat exigits conforme a la naturalesa dels mateixos. 

 

Tant els socis/es com els empleats/des, comunicaran a la Junta de Govern qualsevol incidència que detectin relacionada amb la confidencialitat de la informació o amb la protecció de dades personals. 

 

 

4.12. Protecció de la propietat intel·lectual i industrial 

TANDEM TEAM està compromesa amb la protecció de la propietat intel·lectual i industrial pròpia i aliena. Això inclou, entre d’altres, drets d’autor, patents, marques, noms de domini, drets de reproducció, drets de disseny, d’extracció de bases de dades i drets sobre coneixements tècnics especialitzats. 

 

Resta expressament prohibida la utilització de obres, creacions, o signes distintius de propietat intel·lectual o industrial de tercers sense la constància de que l’associació disposa dels corresponents drets i/o llicencies. 

 

La propietat intel·lectual fruit del treball dels soci/es i empleats/des durant la seva permanència en TANDEM TEAM, i que tingui relació amb els serveis propis de l’entitat, presents i futurs, serà propietat de TANDEM TEAM. 

 

 

4.13. Registre d’operacions 

Totes les operacions amb transcendència econòmica que realitzi l’associació, figuraran amb claredat i exactitud en registres comptables que representin la imatge fidel de les transaccions realitzades i estaran a disposició de tots els socis/es. 

 

Es vetllarà pel rigor i la integritat de la informació financera que, d’acord amb la normativa en vigor, s’hagi de comunicar a través del portal de la transparència. 

 

4.14. Compromís social i mediambiental 

La Responsabilitat Social Corporativa de TANDEM TEAM en el desenvolupament de les seves activitats forma part inseparable del seu objecte social com entitat. 

 

TANDEM TEAM incentivarà als clients empreses a desenvolupar projectes de Responsabilitat Social, realitzats per ells mateixos o a través d’organitzacions socials. 

 

TANDEM TEAM es compromet a minimitzar l’impacte ambiental amb l’ús responsable de la energia i el reciclatge. 

 

 

5. Compliment del Codi i Comitè d’Ètica 

 

A fi de garantir el compliment del present Codi, existeix un Comitè d’Ètica compost pels membres integrants de la Junta de Govern. 

 

El Comitè d’Ètica podrà actuar per iniciativa pròpia o a instància de qualsevol soci/sòcia, o empleat/da, client, proveïdor, o tercer amb relació directa i interès professional legítim, mitjançant denúncia realitzada de bona fe. 

 

Per tal que les comunicacions realitzades al Comitè i a l’empara d’aquest Codi puguin arribar a l’associació, podran fer-se a través d’aquests medis: 

Per correu electrònic: tandemteam.bcn@gmail.com 

 

El Comitè d’Ètica té les següents funcions: 

 

1) Supervisió del compliment i difusió interna

2) Recepció, tramitació i resolució de denuncies, dubtes, i/o escrits relacionats amb el Codi

En el exercici de les seves funcions, el Comitè garantirà: 

 

1) La confidencialitat de totes les dades, a excepció que per llei o requeriment judicial procedeixi la seva remissió

2) L’anàlisi exhaustiu dels dubtes, denuncies i/o escrits remesos 3) La instrucció del procediment, actuant amb independència, respecte a l’audiència i a la presumpció d’innocència 4) La indemnitat de qualsevol denunciant com a conseqüència de la presentació d’una denúncia de bona fe

6. Publicitat del Codi 

 

El codi es farà arribar a tots els socis/es i empleats/des en el seu propi idioma, i romandrà publicat a la pàgina web de TANDEM TEAM. 

bottom of page